Dịch vụ của [GMO INTERNET GROUP] chúng tôi đang được rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước sử dụng.

Điều khoản

 • 1

  Điều 1: Khái niệm

  1.1. "Các điều khoản" có nghĩa là các điều khoản và điều kiện quy định trong điều khoản sử dụng dịch vụ của TENTENshop

  1.2. "GMO-Z.com RUNSYSTEM" có nghĩa là Công ty cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM.

  1.3. "Người sử dụng" có nghĩa là người sử dụng dịch vụ này.

  1.4. "Dịch vụ" có nghĩa là dịch vụ gian hàng trực tuyến TENTENshop.

 • 2

  Điều 2: Điều khoản áp dụng

  Các điều khoản sẽ khống chế việc sử dụng của người sử dụng dịch vụ này thông qua kết nối Internet. Việc sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ có nghĩa là người dùng đã chấp nhận các điều khoản sử dụng. Tại bất kỳ thời điểm nào, nếu người dùng không muốn chấp nhận các điều khoản, người dùng có quyền chấm dứt sử dụng dịch vụ.

 • 3

  Điều 3: Áp dụng, sửa đổi và bổ sung một số các điều khoản

  3.1. Điều khoản mà GMO-Z.com RUNSYSTEM thông báo cho người dùng bất cứ lúc nào, dù là trực tuyến hoặc thông qua các phương tiện khác, sẽ được coi là một phần của các điều khoản.

  3.2. GMO-Z.com RUNSYSTEM có thể sửa đổi các điều khoản tại bất kỳ thời điểm nào tuỳ ý bằng cách đăng một phiên bản cập nhật của các điều khoản trên website của GMO-Z.com RUNSYSTEM và thông báo bằng văn bản cho người sử dụng, có thể bao gồm cả việc thông báo qua email.

  3.3. Việc người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ này sau khi nhận được thông báo rằng những điều khoản đã được sửa đổi sẽ được hiểu là đã chấp nhận các điều khoản được sửa đổi bởi GMO-Z.com RUNSYSTEM.

 • 4

  Điều 4: Đăng ký hợp đồng TENTENshop

  4.1. Với việc chấp nhận các điều khoản, người sử dụng sẽ đăng ký dịch vụ thông qua thủ tục của GMO-Z.com RUNSYSTEM.

  4.2. Trong trường hợp GMO-Z.com RUNSYSTEM chấp nhận yêu cầu đăng ký của người sử dụng, GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ gửi email thông báo yêu cầu đã được chấp nhận .

  4.3. GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ cấp 1 tài khoản và hợp đồng sẽ có hiệu lực khi người sử dụng nhận và nhấp chuột vào URL trong email xác nhận khởi tạo hợp đồng.

  4.4. GMO-Z.com RUNSYSTEM có thể yêu cầu người dùng gửi các giấy tờ cần thiết để xác minh thông tin người đăng ký hoặc phục vụ các mục đích khác liên quan đến nội dung của hợp đồng.

 • 5

  Điều 5: Chấm dứt hợp đồng TENTENshop

  1. Trong trường hợp xảy ra bất kỳ tình huống nào dưới đây về việc người sử dụng yêu cầu ký hợp đồng. GMO-Z.com RUNSYSTEM có thể chấm dứt hợp đồng mà không có bất kỳ thông báo hoặc cảnh báo nào và có thể xóa dữ liệu đã được người sử dụng đăng ký, hay bất kì thông tin nào trên máy chủ. Trong trường hợp GMO-Z.com RUNSYSTEM hoặc bên thứ ba bị thiệt hại do bất cứ hoạt động nào sau đây, gây ra bởi người sử dụng, thì người sử dụng có trách nhiệm bồi thường cho GMO-Z.com RUNSYSTEM hoặc bên thứ 3.

  (1) Trong trường hợp GMO-Z.com RUNSYSTEM chỉ ra rằng do Người sử dụng đã vi phạm các điều khoản nên GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ xóa bỏ thông tin đăng kí thành viên của người sử dụng đó.

  (2) Trong trường hợp các thủ tục đăng ký cho dịch vụ này không được thực hiện theo đúng các thủ tục được quy định bởi GMO-Z.com RUNSYSTEM.

  (3) Trong trường hợp người sử dụng không đáp ứng được các nghĩa vụ thanh toán cho dịch vụ này.

  (4) Trong trường hợp người sử dụng là trẻ vị thành niên

  (5) Trong trường hợp người sử dụng dịch vụ này gây ảnh hưởng bất lợi nghiêm trọng đến hoạt động của hệ thống dịch vụ

  (6) Trong trường hợp phát hiện đối thủ cạnh tranh của GMO-Z.com RUNSYSTEM cố gắng ký hợp đồng nhằm mục đích tìm hiểu việc kinh doanh của GMO-Z.com RUNSYSTEM

  (7) Trong trường hợp nảy sinh bất kỳ tình huống bất lợi nào cho GMO-Z.com RUNSYSTEM do những hành vi sai sót hoặc cố ý của người sử dụng.

  (8) Trong trường hợp hoạt động của dịch vụ bị cản trở.

  (9) Trong trường hợp người sử dụng cố tình đăng tải thông tin sai sự thật về dịch vụ.

  (10) Trong trường hợp ID và mật khẩu bị sử dụng một cách gian lận

  (11) Trong trường hợp người sử dụng hoặc đội ngũ nhân viên của người sử dụng bị chứng minh là thuộc vào nhóm chống đối xã hội như là một tổ chức tội phạm.

  (12) Trong trường hợp vi phạm bất kỳ điều khoản nào thuộc các điều khoản.

  (13) Trong bất kỳ trường hợp nào khác mà theo các tiêu chí đánh giá riêng của mình, GMO-Z.com RUNSYSTEM xác định rằng việc sử dụng dịch vụ của người dùng đang gây bất lợi cho GMO-Z.com RUNSYSTEM hoặc những người dùng khác.

  2. Vì bất kì nguyên nhân nào kể trên mà GMO-Z.com RUNSYSTEM chấm dứt hợp đồng này thì GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nào đối với người sử dụng về việc chấm dứt hợp đồng đó.

 • 6

  Điều 6: Sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký

  Trong trường hợp, khi đăng ký người sử dụng được thông báo sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký thì người sử dụng phải lập tức thay đổi, bổ sung các thông tin này thông qua một trang đặc biệt được cấp cho thành viên. Mọi yêu cầu sửa đổi, bổ sung lại thông tin đã đăng ký từ người đăng ký gửi đến GMO-Z.com RUNSYSTEM qua email hoặc phần thông tin liên hệ sẽ không được chấp nhận.

 • 7

  Điều 7: Tạm ngưng dịch vụ

  1. Trong trường hợp người sử dụng vi phạm bất kỳ trường hợp nào sau đây, bất kể lý do, việc cung cấp dịch vụ cho người sử dụng sẽ ngay lập tức bị tạm ngưng, khi đó thông tin đăng nhập thành viên của người sử dụng hoặc tài khoản người sử dụng sẽ bị xóa khỏi hệ thống. Ngoài ra, trường hợp người sử dụng vi phạm Các điều khoản, gây thiệt hại cho GMO-Z.com RUNSYSTEM thì GMO-Z.com RUNSYSTEM có thể lập hóa đơn yêu cầu người sử dụng bồi thường cho những thiệt hại đó.

  (1) Trường hợp người sử dụng gửi báo cáo sai lệch cho GMO-Z.com RUNSYSTEM.

  (2) Trường hợp người sử dụng có hành động vi phạm Các Điều khoản.

  (3) Trường hợp người sử dụng có hành vi vi phạm quy định tại Điều 22 “Các hành vi bị cấm”, hoặc tại trang bổ sung “Các hành vi bị cấm”, hoặc GMO-Z.com RUNSYSTEM nhận thấy những vi phạm tương tự xảy ra.

  (4) Trường hợp người sử dụng không thanh toán theo quy định tại Điều 14 và Điều 15 của Các điều khoản

  (5) Trường hợp tịch thu, tịch thu tạm thời, chuyển nhượng tạm thời, thi hành bắt buộc, hoặc tuyên bố bán đấu giá, hoặc trong trường hợp trốn thuế và các khoản phí công cộng.

  (6) Trong trường hợp người sử dụng tiến hành thủ tục phá sản, phục hồi chức năng tố tụng dân sự, tái cơ cấu tổ chức, bắt đầu các thủ tục thanh lý đặc biệt, hoặc kiến nghị để tiến hành thủ tục tuyên bố phá sản theo quy định, hoặc trong trường hợp đang mắc phải các vụ kiện thanh lý, hoặc thanh lý tự nguyện.

  (7) Trường hợp giảm vốn; ngừng, đình chỉ, hoặc thay đổi hoạt động kinh doanh, quyết định tham gia sang nhượng phần lớn hoạt động kinh doanh hoặc giải thể (bao gồm cả giải thể trên cơ sở của pháp luật, pháp lệnh)

  (8) Trong trường hợp ngừng chi trả hoặc mất khả năng thanh toán, hoặc trong trường hợp đang chịu các biện pháp trừng phạt vì không thanh toán.

  (9) Trong trường hợp GMO-Z.com RUNSYSTEM xác định mức độ tín nhiệm của người sử dụng đã giảm sút.

  (10) Trong trường hợp nhận được cảnh cáo hay khiển trách từ một cơ quan thẩm quyền có liên quan đối với các sản phẩm, phương thức bán hàng.

  (11) Trong trường hợp bị cơ quan có thầm quyền có liên quan buộc ngừng các hoạt động kinh doanh hoặc buộc phải tước giấy phép kinh doanh.

  (12) Trong trường hợp GMO-Z.com RUNSYSTEM xác định rằng người sử dụng dịch vụ này là không phù hợp vì các lý do khác nhau.

  2. Ngoài ra, GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ không chịu trách nhiệm đối với thiệt hại mà người sử dụng phải chịu bởi việc ngừng cung cấp dịch vụ vì những lí do kể trên.

 • 8

  Điều 8: Quyền hủy hợp đồng của người sử dụng

  1. Trong trường hợp người sử dụng hủy bỏ hợp đồng dịch, người sử dụng phải gửi thông báo cho GMO-Z.com RUNSYSTEM thông qua trang thành viên được cấp.

  2. Trong trường hợp thời điểm GMO-Z.com RUNSYSTEM nhận được thông báo hủy hợp đồng vẫn còn trong thời hạn hợp đồng thì hợp đồng này sẽ được chấm dứt kể từ ngày kết thúc hợp đồng.

  3. Trong trường hợp đã nêu ở mục 11.2, tất cả các khoản nợ của người sử dụng phát sinh khi sử dụng dịch vụ vẫn sẽ duy trì cho đến khi các khoản nợ đó được thanh toán, ngay cả sau khi hủy hợp đồng.

  4. GMO-Z.com RUNSYSTEM không hoàn lại bất kỳ khoản phí nào đã được đóng trước đó.

  5. Việc mong muốn chấm dứt các điều khoản này được xem như là nguyện vọng chấm dứt hợp đồng dịch vụ có liên quan đến các điều khoản này.

  6. Khi hợp đồng bị hủy, người sử dụng sẽ chịu trách nhiệm sao lưu dữ liệu, GMO-Z.com RUNSYSTEM không tham gia vào bất kỳ quá trình duy trì, lưu trữ dữ liệu sau đó và cũng không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan.

 • 9

  Điều 9: Thông báo từ GMO-Z.com RUNSYSTEM

  1. Trong trường hợp GMO-Z.com RUNSYSTEM xét thấy cần thiết phải ra một thông báo, GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ tiến hành thông báo qua các phương thức thích hợp như email, văn bản, hoặc một bài viết trên trang web của GMO-Z.com RUNSYSTEM .

  2. Trong trường hợp thông báo qua email như đã đề cập ở mục 12.1, thông báo sẽ được gửi đến địa chỉ email mà người sử dụng đã đăng ký.

  3. Trong trường hợp GMO-Z.com RUNSYSTEM ra thông báo trên trang chủ như đã đề cập ở mục, những thông báo đó được xem như người sử dụng đã nhận được vào thời điểm thông báo được đăng. Ngoài ra, trong trường hợp thông báo được gửi qua email, thì xem như người sử dụng đã nhận được thông báo tại thời điểm email được gửi đi từ GMO-Z.com RUNSYSTEM.

  4. Trong trường hợp người sử dụng cung cấp cho GMO-Z.com RUNSYSTEM những thông tin xuyên tạc, sai lệch hoặc thiếu hụt thông tin, GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do thông tin không được truyền đến người sử dụng. Trong trường hợp GMO-Z.com RUNSYSTEM liên lạc với người sử dụng qua bưu điện hoặc giao hàng tận nhà, ngay cả khi bưu phẩm gửi đi không nhận được hoặc bị trễ do người nhận từ chối nhận, vắng nhà, hoặc lý do khác thì bưu phẩm gửi đi được xem như là đã được nhận dựa theo thời gian gửi thông thường.

 • 10

  Điều 10: Thiết lập các hạn chế về điều khoản dịch vụ

  GMO-Z.com RUNSYSTEM có thể thiết lập hoặc sửa đổi các hạn chế về việc cung cấp dịch vụ này cho người sử dụng.

 • 11

  Điều 11: Phí dịch vụ

  1. GMO-Z.com RUNSYSTEM có thể thay đổi các khoản phí dịch vụ mà không cần bất kỳ sự cho phép nào của người sử dụng. Các khoản phí dịch vụ sửa đổi sẽ được áp dụng cho hợp đồng đó được thực hiện kể từ ngày thay đổi phí dịch vụ, được xác định bởi GMO-Z.com RUNSYSTEM.

  2. Trong trường hợp thay đổi các khoản phí dịch vụ, GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ thông báo người sử dụng.

  3. GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ không hoàn trả lại bất kỳ khoản phí dịch vụ nào mà người sử dụng đã chi trả với bất kỳ ký do nào.

 • 12

  Điều 12: Thanh toán

  1. GMO-Z.com RUNSYSTEM có trách nhiệm thông báo phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán phí dịch vụ thông qua các bảng giá khác nhau, phương thức trực tuyến, hoặc email.

  2. Người sử dụng sẽ chịu phí giao dịch chuyển khoản ngân hàng hoặc các khoản phí cho các tổ chức tài chính khác.

  3. Bất kể người sử dụng lựa chọn phương thức thanh toán nào trong bảng chi phí, thì khi xảy ra bất cập trong việc thanh toán, người sử dụng phải lập tức báo cho GMO-Z.com RUNSYSTEM biết thông qua mẫu thông tin liên hệ.

  4. Trong trường hợp GMO-Z.com RUNSYSTEM không thể xác nhận được việc thực hiện thanh toán của người sử dụng vì lỗi của người sử dụng, ví dụ như vì người sử dụng đã dùng một hình thức thanh toán khác hơn so với quy định của GMO-Z.com RUNSYSTEM thì GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những thiệt hại của người sử dụng hoặc bên thứ ba.

 • 13

  Điều 13: Điều chỉnh mức phí

  GMO-Z.com RUNSYSTEM có thể xem xét điều chỉnh lại các khoản phí mà không cần sự cho phép của người sử dụng, và người sử dụng đồng ý với điều này. Ngoài ra, chi tiết chi phí đã sửa đổi sẽ được áp dụng tại thời điểm hợp đồng được gia hạn.

 • 14

  Điều 14: Thay đổi, chấm dứt hay tạm ngưng dịch vụ

  GMO-Z.com RUNSYSTEM có thể thay đổi tính chất của dịch vụ, chấm dứt dịch vụ hay tạm ngưng Dịch vụ này mà không cần thông báo trước cho người sử dụng.Với những thay đổi, chấm dứt hay tạm ngưng dịch vụ, GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ công bố trên các phương tiện và hình thức phù hợp.

 • 15

  Điều 15: Tạm thời gián đoạn dịch vụ này

  Trong bất kỳ trong các trường hợp dưới đây, GMO-Z.com RUNSYSTEM có thể tạm thời gián đoạn dịch vụ này mà không cần thông báo trước cho người sử dụng. Ngoài ra, trong trường hợp việc cung cấp dịch vụ bị trì hoãn hoặc bị gián đoạn do một trong các nguyên nhân sau đây, GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người sử dụng hoặc các bên thứ ba.

  (1) Trong trường hợp hệ thống (bao gồm cả mạng lưới thông tin liên lạc, nguồn điện, và cơ sở hạ tầng …) được tiến hành bảo trì, kiểm tra, sửa chữa, hoặc sửa đổi thường xuyên theo lịch hoặc trường hợp khẩn cấp.

  (2) Trong trường hợp không thể cung cấp dịch này do hỏa hoạn, cúp điện...

  (3) Trong trường hợp không thể cung cấp dịch vụ do thiên tai, chẳng hạn như động đất, núi lửa, lũ lụt, sóng thần.

  (4) Trong trường hợp không thể cung cấp dịch vụ do một sự xáo trộn chính trị trong nước, bạo loạn, xung đột bạo lực, bệnh truyền nhiễm, tranh chấp lao động, hoặc sự cố khác không lường trước được.

  (5) Trong trường hợp một bộ luật hoặc hiến pháp được ban hành yêu cầu hạn chế hoặc ủy quyền hợp pháp.

  (6) Trong trường hợp GMO-Z.com RUNSYSTEM nhận thấy việc tạm thời gián đoạn dịch vụ này là cần thiết cho các hoạt động khác, hoặc vì lý do kỹ thuật.

 • 16

  Điều 16: Hủy dịch vụ này

  1. GMO-Z.com RUNSYSTEM có thể hủy cung cấp cho người sử dụng toàn bộ hoặc một phần của Dịch vụ này vì những lí do thương mại.

  2. Trong trường hợp GMO-Z.com RUNSYSTEM hủy dịch vụ theo quy định tại khoản trên, GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ thông báo vấn đề này cho người sử dụng trước ít nhất một tháng.

  3. GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại phát sinh gây ra cho người sử dụng khi tiến hành hủy dịch vụ.

 • 17

  Điều 17: Trang thiết bị cần thiết

  Người sử dụng phải chịu mọi rủi ro và chi phí chuẩn bị, kết nối tất cả các thiết bị thông tin liên lạc, phần mềm, và mạng lưới thông tin liên lạc cần thiết để sử dụng dịch vụ.

 • 18

  Điều 18: Trách nhiệm quản lý ID và mật khẩu

  1. Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc cho mượn, quản lý và sử dụng ID, mật khẩu, và trong trường hợp người sử dụng dùng trái phép ID và mật khẩu của mình cũng như bên thứ 3, người sử dụng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

  2. Các Điều khoản này áp dụng đối với người sử dụng ID và mật khẩu, và trong trường hợp người sử dụng của một ID và mật khẩu có hành vi vi phạm các điều khoản này, GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ xử lý trên cơ sở của các điều khoản. Ngoài ra, người sử dụng phải chịu trách nhiệm về quản lý những người sử dụng ID và mật khẩu của mình để đảm bảo tuân thủ đúng theo các điều khoản.

  3. Trong trường hợp GMO-Z.com RUNSYSTEM xác định một ID và mật khẩu đã được sử dụng gian lận, trái phép, GMO-Z.com RUNSYSTEM có thể thu hồi thông tin đăng nhập thành viên của người sử dụng mà không cần thông báo trước cho người sử dụng. Trong những trường hợp như vậy, GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý khi người dùng hoặc người sử dụng ID và mật khẩu bị thiệt hại do không thể sử dụng dịch vụ này.

 • 19

  Điều 19: Các hành vi bị nghiêm cấm

  Trong việc sử dụng dịch vụ, người sử dụng không được gây ra bất cứ hành động nào tương ứng hoặc tương tự như sau:

  (1) Hành động xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm quyền tác giả, quyền thiết kế, bản quyền sáng chế, quyền mẫu thiết kế ứng dụng, quyền nhãn hiệu, quyền sở hữu công nghiệp) của người sử dụng khác, các bên thứ ba, hoặc GMO-Z.com RUNSYSTEM.

  (2) Hành động xâm phạm tài sản, uy tín, hoặc đời tư cá nhân của người sử dụng khác, bên thứ ba, hoặc GMO-Z.com RUNSYSTEM, hoặc các hành động có khả năng gây xâm phạm như vậy, bất kể có xảy ra khi đang sử dụng dịch vụ hay không.

  (3) Hành động có thể gây bất lợi cho người sử dụng khác, bên thứ ba, hoặc GMO-Z.com RUNSYSTEM.

  (4) Hành động vu khống người sử dụng khác, các bên tham đã ký hợp đồng chung với bên A, bên thứ ba, hoặc GMO-Z.com RUNSYSTEM.

  (5) Các hoạt động tương đương nhằm bán, mua, chuyển nhượng, hoặc nhận được thông tin cá nhân của những người sử dụng khác hoặc các bên thứ ba, hoặc các hành động có thể có khả năng dẫn đến hành vi đó.

  (6) Hành động gây rối trật tự công cộng và vi phạm đạo đức.

  (7) Hoạt động cung cấp thông tin nhằm gây trật tự công cộng và vi phạm đạo đức cho người sử dụng khác hay bên thứ ba.

  (8) Hành vi mua, bán, chuyển nhượng, tiếp nhận, hoặc tiết lộ thông gây hại cho trẻ vị thành niên, hoặc các hành động thúc đẩy hành vi đó.

  (9) Những hành động vi phạm luật, pháp lệnh, các hành động tội phạm, hoặc các hành động hỗ trợ cho những hành vi đó.

  (10) Những hành động gây cản trở hoạt động của dịch vụ hoặc dịch vụ khác được cung cấp bởi GMO-Z.com RUNSYSTEM, hoặc các hành động nhằm tổn hại uy tín và danh tiếng của GMO-Z.com RUNSYSTEM.

  (11) Việc sử dụng các chương trình độc hại như virus máy tính phát tán thông qua dịch vụ này hoặc liên quan đến dịch vụ này, hoặc có hành vi cung cấp các chương trình như vậy.

  (12) Các hành vi mạo danh để truyền đạt hoặc nhận thông tin.

  (13) Các hành vi sử dụng dịch vụ email của GMO-Z.com RUNSYSTEM để gửi email một cách bừa bãi hoặc gửi đến một lượng lớn người nhận không xác định, hoặc hành động gieo rắc thông tin email đến số lượng lớn người nhận mà không được cho phép.

  (14) Các hành vi gian lận bằng cách sử dụng địa chỉ IP, tài khoản, ID, mật khẩu, địa chỉ email, hoặc tên miền.

  (15) Các hành vi cho phép bên thứ ba để sử dụng dịch vụ này mà không có sự đồng ý của GMO-Z.com RUNSYSTEM.

  (16) Các hành động tự ý thay đổi thông tin của người khác, của bên thứ 3 hoặc của GMO-Z.com RUNSYSTEM trên internet.

  (17) Các hành vi truy cập trái phép vào server hoặc máy tính khác của GMO-Z.com RUNSYSTEM.

  (18) Các hành vi cung cấp thông tin sai lệch hoặc thông tin không đúng sự thật về dịch vụ này

  (19) Tham gia vào một chiến dịch bầu cử hoặc các hành động tương tự, bất kể những việc đó xảy ra trong mùa bầu cử hay không.

  (20) Hoạt động, cung cấp dịch vụ trùng hoặc tương tự với GMO-Z.com RUNSYSTEM.

  (21) Buôn bán các mặt hàng bị cấm bán.

  (22) Các hoạt động liên kết với các nhóm chống đối xã hội như băng đảng, tài trợ hoặc thực hiện các giao dịch khác với những tổ chức đó, bất kể với lý do, hoặc thực hiện các hành vi được cho là tương tự.

  (23) Các hoạt động khác mà GMO-Z.com RUNSYSTEM cho rằng không phù hợp.

 • 20

  Điều 20: Trách nhiệm và nghĩa vụ của người sử dụng

  1. Người sử dụng phải cố gắng để hiểu và thực hiện các hợp đồng, và tuyệt đối tuân thủ theo hợp đồng.

  2. Người sử dụng có thể sử dụng thông tin người bán trên gian hàng trực tuyến của mình.

  3. Trong việc tổ chức sử dụng gian hàng trực tuyến với dịch vụ này, người sử dụng buộc phải thực hiện theo đúng quy định của Luật quản trị các giao dịch thương mại cụ thể, luật bán hàng trả góp, Luật phòng chống phí bảo hiểm vô lý và sai nhãn mác, pháp luật, pháp lệnh khác.

  4. Khi người sử dụng nhận được thông tin đặt hàng từ khách hàng, người sử dụng phải bắt đầu xử lý đơn đặt ngay, tránh gây chậm trễ.

  5. Trong trường hợp người sử dụng nhận ra một số sai sót đáng kể đối với sản phẩm đã được đặt hàng, chẳng hạn như khác chủng loại hoặc thiếu hàng, người sử dụng phải kịp thời thông báo cho người mua hàng biết để thay đổi đơn hàng.

  6. Người sử dụng phải có trách nhiệm bảo quản chất lượng của sản phẩm và duy trì dịch vụ đã bán, và khi xảy ra các vấn đề hư hỏng, tổn hại đến chất lượng sản phẩm thì người sử dụng phải kịp thời loại bỏ các sản phẩm đã đăng ký.

  7. Khi đơn hàng mà người sử dụng đã bán ra cho người mua hàng bị hủy bỏ vì một lý do nào đó chẳng hạn như một sai sót trong sản phẩm hoặc trong thời kỳ hòa diệu, và người sử dụng nhận được yêu cầu phải hoàn tiền cho sản phẩm đó, người sử dụng phải nhanh chóng thực hiện yêu cầu và chịu trách nhiệm hoàn tiền cho người mua hàng.

  8. Người sử dụng phải thực hiện mọi nỗ lực để duy trì chất lượng và hình ảnh của dịch vụ, và phải chịu trách nhiệm cho tất cả những hành động nhằm hạn chế những điều đó.

  9. Khi người sử dụng bán hàng và cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ cho người mua hàng trên các gian hàng trực tuyến, người sử dụng phải tự chịu mọi rủi ro khi bán, cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ và thu phí, đồng thời phải chịu trách nhiệm cho tất cả các nội dung của mình.

  10. Người sử dụng phải chịu mọi trách nhiệm đối với các tai nạn và thiệt hại gây ra do sự bất cẩn của mình và GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho trường hợp đó.

  11. Bất kể người sử dụng có phải là người kiểm soát, nắm giữ các thông tin cá nhân theo quy định của Luật Bảo vệ thông tin cá nhân hay không, thì người sử dụng cũng phải duy trì trách nhiệm của một người nắm giữ thông tin cá nhân theo Luật.

  12. Trong trường hợp việc sử dụng dịch vụ của người sử dụng gây ra thiệt hại cho người sử dụng khác hoặc cho bên thứ ba, người sử dụng phải chịu mọi trách nhiệm, chi phí để giải quyết, và không gây ra thiệt hại cho GMO-Z.com RUNSYSTEM.

  13. Trong trường hợp người sử dụng có hành động vi phạm các điều khoản này, hoặc các hành động gian lận, trái phép, gây thiệt hại cho GMO-Z.com RUNSYSTEM, GMO-Z.com RUNSYSTEM có quyền yêu cầu người sử dụng bồi thường thiệt hại.

 • 21

  Điều 21: Mối quan hệ giữa GMO-Z.com RUNSYSTEM, người sử dụng và người tiêu dùng

  1. Trong trường hợp người sử dụng nhận được khiếu nại từ người mua hàng có liên quan đến chất lượng kém, thiếu sót, hỏng hóc do vận chuyển, số lượng không đủ, hoặc các sản phẩm không đúng với sản phẩm hoặc dịch vụ đã cung cấp cho người mua hàng, hoặc khiếu nại khác liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ đã bán được, hoặc trong trường hợp có tranh chấp với người mua hàng, người sử dụng phải giải quyết khiếu nại ngay, không để chậm trễ. Tùy thuộc vào bản chất của khiếu nại, tranh chấp, trong trường hợp người sử dụng nhận được yêu cầu liên quan đến việc cải tiến, bổ sung chất lượng sản phẩm hay dịch vụ, phương pháp bán hàng, hoặc các phương pháp vận chuyển từ GMO-Z.com RUNSYSTEM, người sử dụng phải kịp thời thực hiện các dịch vụ nâng cao đó.

  2. Trong trường hợp người mua hàng gửi yêu cầu đổi, trả hàng trong nội dung đơn khiếu nại hoặc tranh chấp như đã đề cập ở mục trên, người sử dụng phải kịp thời thực hiện yêu cầu và có những biện pháp thích hợp.

 • 22

  Điều 22: Cấm chuyển nhượng quyền sử dụng

  Nếu không có sự cho phép từ GMO-Z.com RUNSYSTEM, người sử dụng không thể chuyển giao quyền sở hữu sử dụng dịch vụ này cho một bên thứ ba, cho phép một bên thứ ba sử dụng quyền này, hoặc thực hiện các hành vi tương tự. Người sử dụng cũng không thể thực hiện những hành vi tạo ra tài sản thế chấp, chẳng hạn như thiết lập quyền cầm cố.

 • 23

  Điều 23: Xóa thông tin

  1. Trong trường hợp xảy ra bất kỳ tình huống nào sau đây, GMO-Z.com RUNSYSTEM có thể xóa các thông tin được người sử dụng đưa lên gian hàng trực tuyến. Trong trường hợp này, GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ ra thông báo trước hoặc sau khi xóa.

  (1) Trong trường hợp người sử dụng đăng tải những nội dung bị cấm được quy định trong những điều khoản này hoặc những nôi dung đó vi phạm bất kỳ nội dung nào của điều khoản.

  (2) Trong trường hợp khối lượng thông tin đăng ký vượt quá sự cho phép của GMO-Z.com RUNSYSTEM.

  (3) Trong bất kỳ trường hợp nào mà GMO-Z.com RUNSYSTEM nhận thấy cần thiết phải xóa thông tin theo quy định của pháp luật hoặc thuần phong mỹ tục.

  (4) Người sử dụng phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với các thông tin được đưa lên gian hàng trực tuyến, bởi vì GMO-Z.com RUNSYSTEM không có nghĩa vụ giám sát và xóa các thông tin như mục 26.3. GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ không chịu trách nhiệm vì những thiệt hại đối với người sử dụng hay bên thứ 3 vì những thông tin không được xóa đó.

  (5) GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ xóa các thông tin được người sử dụng đăng tải trên cơ sở những điều khoản này và sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại đối với người sử dụng hay bên thứ 3 vì việc đó.

 • 24

  Điều 24: Trách nhiệm cung cấp dịch vụ này

  GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ luôn duy trì và vận hành các trang thiết bị để cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.Tuy nhiên, trong quá trình cung cấp dịch vụ sẽ phát sinh những trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến dịch vụ. Mong khách hàng thông cảm.

 • 25

  Điều 25: Trách nhiệm và nghĩa vụ của GMO-Z.com RUNSYSTEM

  1. GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ cung cấp một hệ thống để xây dựng và điều hành một gian hàng trực tuyến. Đối với giao dịch giữa người mua hàng và người sử dụng, hai đối tác hưởng lợi, người mua hàng và người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm cho những giao dịch của mình và GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý.

  2. GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ cung cấp cho người sử dụng một nền tảng thanh toán đơn giản, chất lượng cao, cũng như thông tin về nhu cầu của người mua hàng… nhưng GMO-Z.com RUNSYSTEM không đảm bảo việc sẽ không có những rủi ro liên quan đến việc thanh toán.

 • 26

  Điều 26: Thông tin với người sử dụng

  1. GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về việc truyền và tiếp nhận thông tin trực tiếp với những người sử dụng khác, GMO-Z.com RUNSYSTEM cũng không phải chịu trách nhiệm cho các tình huống bất ngờ.

  2. GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ không chịu trách nhiệm đối với các tranh chấp giữa những người sử dụng Dịch vụ này, cũng như tranh chấp giữa người sử dụng và các bên thứ ba.

 • 27

  Điều 27: Bảo vệ thông tin cá nhân và tuân thủ pháp luật

  1. Như một nguyên tắc chung, GMO-Z.com RUNSYSTEM không được tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho các bên khác, và không được sử dụng thông tin cá nhân, trừ khi cần thiết trong quá trình cung cấp dịch vụ. Thông tin cá nhân của người sử dụng mà GMO-Z.com RUNSYSTEM có được sẽ được xử lý theo chính sách bảo mật của GMO-Z.com RUNSYSTEM.

  2. Trong trường việc chuyển nhượng bắt buộc được thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 21, hoặc các quy định khác của cùng Bộ luật, GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ không có nghĩa vụ bảo mật theo khoản 30.1 trong phạm vi pháp luật quy định.

  3. Trong trường hợp GMO-Z.com RUNSYSTEM nhận được yêu cầu điều tra từ cơ quan cảnh sát, công tố viên, cán bộ trợ lý công tố viên, nhân viên thuế nhà nước, cán bộ điều tra ma túy, Đoàn luật sư, tòa án, hoặc các bên khác có thẩm quyền liên quan đến các yêu cầu điều tra pháp lý, khi GMO-Z.com RUNSYSTEM cảm thấy cần thiết phải thực hiện sơ tán khẩn cấp hoặc ban hành các biện pháp phòng vệ chính đáng, GMO-Z.com RUNSYSTEM có thể thực hiện theo các yêu cầu điều tra liên quan đến thông tin cá nhân, trong phạm vi nhận thức pháp luật cần thiết.

  4. Để xử lý vấn đề trên bao gồm cả các sự cố thiết bị máy chủ, GMO-Z.com RUNSYSTEM có thể tạo ra các bản sao của dữ liệu trong thư mục thỏa thuận.

 • 28

  Điều 28: Bồi thường thiệt hại

  1. Như một nguyên tắc chung, GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do người sử dụng gây ra trong quá trình sử dụng dịch vụ và sẽ không có trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại đó. Trong trường hợp bất ngờ, người sử dụng bị thiệt hại do một lỗi cố ý hoặc một lỗi nghiêm trọng từ phía GMO-Z.com RUNSYSTEM, GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại tối đa tổng số phí mà người sử dụng trả cho dịch vụ này trong suốt một năm trước khi xảy ra thiệt hại đó.

  2. Việc xóa bỏ các thông tin người sử dụng đã đăng kí hoặc đã đăng tải trước đó, hủy bỏ các thông tin thành viên của người sử dụng, đình chỉ, gián đoạn hoặc ngừng dịch vụ trên cơ sở các điều khoản, GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ không có nghĩa vụ bồi thường cho các thiệt hại đó.

  3. Trong trường hợp người sử dụng gây thiệt hại cho những người sử dụng khác của Dịch vụ này hoặc gây thiệt hại cho bên thứ ba khi sử dụng Dịch vụ này, người sử dụng sẽ phải tự chịu chi phí và các rủi ro để giải quyết các thiệt hại nói trên, và không gây thiệt hại đến GMO-Z.com RUNSYSTEM.

  4. Trong trường hợp mà người sử dụng vi phạm các điều khoản, hoặc tham gia bất kì hành vi lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật nào trong việc kết nối với thành viên sử dụng Dịch vụ này, người sử dụng sẽ bảo hộ, bảo đảm và giữ cho GMO-Z.com RUNSYSTEM vô hại từ tất cả các khiếu nại, tổn thất, thiệt hại và chi phí phát sinh (bao gồm chi phí tòa án và chi phí luật sự) như là kết quả của các hành động đó.

 • 29

  Điều 29: Từ chối chịu trách nhiệm về thông tin

  1. GMO-Z.com RUNSYSTEM không đảm bảo về tính đầy đủ, chính xác, chắc chắn hoặc hoặc hữu dụng của nội dung dịch vụ hoặc các thông tin… mà người sử dụng đạt được khi sử dụng Dịch vụ này.

  2. Trong trường hợp sự chậm trễ, sự thay đổi, sự tắc nghẽn hoặc sự hủy bỏ của dịch vụ này; hoặc sự hủy bỏ hoặc biến mất của những thông tin đã đăng kí hoặc đã cung cấp thông qua dịch vụ này gây thiệt hại cho người sử dụng, GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ không phải phải chịu trách nhiệm. Trừ trường hợp, người sử dụng bị thiệt hại do một lỗi cố ý hoặc một lỗi nghiêm trọng của GMO-Z.com RUNSYSTEM, GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ chỉ chịu trách nhiệm cho những thiệt hại như vậy trong phạm vi quy định của điều 31.

  3. Ngay cả trong trường hợp người sử dụng bị thiệt hại do một khiếm khuyết, một lỗi trong quá trình hoạt động hoặc sự cố do các thiết bị, phần mềm hoặc mạng lưới thông tin liên lạc được cung cấp cho việc sử dụng dịch vụ này, GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ không chịu trách nhiệm.

 • 30

  Điều 30: Bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ.

  1. Trong việc hợp tác giữa GMO-Z.com RUNSYSTEM và người sử dụng, GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ giữ lại quyền sở hữu trí tuệ đối với dịch vụ này, bao gồm bất kì bản quyền nào liên quan đến nội dung đã được đăng tải bởi GMO-Z.com RUNSYSTEM, và người sử dụng sẽ không có quyền, giấy phép hoặc tài sản trí tuệ nào khác ngoài những điều cần thiết phục vụ cho việc sử dụng dịch vụ như đã được quy định trong các điều khoản sử dụng.

  2. Ngay cả trong trường hợp mà thỏa thuận giữa người sử dụng với GMO-Z.com RUNSYSTEM chấm dứt hoặc thông tin thành viên của người sử dụng bị GMO-Z.com RUNSYSTEM hủy bỏ hoặc thu hội, khoản 33.1 sẽ vẫn được áp dụng đối với các thông tin được cung cấp trước khi các trường hợp trên xảy ra.

  3. Trong trường hợp người sử dụng đăng tải các công trình bằng văn bản, biểu tượng, nhãn hiệu dịch vụ, phác họa hoặc hình thức trưng bày do một bên thứ ba nắm giữ quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm: nhãn hiệu, bản quyền, quyền thiết kế; người sử dụng phải có được sự cho phép của người sở hữu những tài sản trí tuệ nói trên và GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ không chịu trách nhiệm cho những trường hợp như vậy.

 • 31

  Điều 31: Luật áp dụng

  Các điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam.

 • 32

  Điều 32: Tham vấn và các cấp tòa án có thẩm quyền

  1. Trong trường hợp phát sinh những vấn đề không chắc chắn liên quan đến các điều khoản, GMO-Z.com RUNSYSTEM có thể giải thích trong giới hạn hợp lý.

  2. Theo thỏa thuận ban đầu, tòa án tối cao có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp liên quan đến các Điều khoản là Tòa án nhân dân Thành Phố Hà Nội.

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 024.7108.9999

Kinh doanh Hà Nội
024.7108.9999
Kinh doanh Đà Nẵng
0236.3.886.066
Kinh doanh TP.HCM
028.3848.9197

Đăng ký nhận tin mới

Hãy nhập email để đăng ký nhận thông tin cập nhật mới nhất từ TENTENshop

Kết nối

Đối tác thanh toán